PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo UEH
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn UEH

ThS. Huỳnh Phước Nghĩa

Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo UEH