Hau koh foo
Giám đốc

Viện Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp (IIE)

Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU)

GS. TS UTZ DORNBERGER
GIÁM ĐỐC

Chương trình quốc tế SEPT

Trường Đại học Leipzig (Đức)

Phan tấn quốc

 Giám đốc

Chương trình Đổi mới sáng tạo

KPMG Việt Nam

Nguyễn tuấn minh

Trưởng phòng Khoa học dữ liệu

OneMount

Hùng Võ

Founder, CEO, Quản lý chiến lược

Dentsu Redder Advertising

nguyễn trần quang

Thành viên HĐQT, Cố vấn chiến lược

TVHUB

Lê thị kim cư

Nguyên Giám Đốc Điều hành,

Giám đốc Tài chính 

Dentsu Redder Advertising